fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

ปีการศึกษา 2566
การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว
   
  สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
   
  สาขาเครื่องกลเรือ
   
การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลเรือ