fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประเด็นที่ 1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O34  โครงสร้าง
 • แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
 • ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน (ผอ.)
แสดงข้อมูลข้อที่ O34
 O35  ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด (ผอ.)
 • เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O35

 

ประเด็นที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O36
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานศึกษา
 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O37

 

ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 • แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนของสถานศึกษา มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาท ทางสังคม
 • เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O38

 

ประเด็นที่ 4 แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุ ประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O39
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
  มีข้อมูลรายละเอียดความ ก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย ความ ก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และราย ละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
  สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 แสดงข้อมูลข้อที่ O40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
แสดงข้อมูลข้อที่ O41

:: ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ::