fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O1  โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
 • แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
แสดงข้อมูลข้อที่ O1
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • แสดงข้อมูลของผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา - แสดงข้อมูล อย่างน้อย ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ชื่อ-นามสกุล 2) ตำแหน่ง 3) รูปถ่าย 4) ช่องทางการติดต่อของผู้อำนวย การสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line หรือ E-mail เป็นต้น
แสดงข้อมูลข้อที่ O2
 O3  อำนาจหน้าที่

 แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

 แสดงข้อมูลข้อที่ O3
 O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O4
 O5  ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา อย่างน้อยประกอบด้วย 1) ที่อยู่สถานศึกษา 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) E-mail 4) แผนที่ตั้ง
แสดงข้อมูลข้อที่ O5
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

 แสดงข้อมูลข้อที่ O6

 

ประเด็นที่ 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
แสดงข้อมูลข้อที่ O7

 

ประเด็นที่ 3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล
 O8 Q&A
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วย งานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
แสดงข้อมูลข้อที่ O8
 O9 Social Network
 • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter,Instagram เป็นต้น
 แสดงข้อมูลข้อที่ O9

 

:: ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ::