fbpx
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
bannerpoly.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อมูลพื้นฐาน(o1-o9)

เข้อมูลพื้นฐาน  (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน) เอกสารเพิ่มเติม
 o1  1. แผนผังโครงสร้างการแบ่งงานตามหน้าที่  แสดงข้อมูล
 o2  2. ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูล
 o3  3. อำนาจหน้าที่  แสดงข้อมูล
 o4  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  แสดงข้อมูล
 o5  5. ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูล
 o6  6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แสดงข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ เอกสารเพิ่มเติม
 o7 1. ข่าวประชาสัมพันธ์  แสดงข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล เอกสารเพิ่มเติม
 o8 1. ช่องทางการสอบถามข้อมูล  แสดงข้อมูล
 o9 2. เครือข่ายสังคมออนไลน์  แสดงข้อมูล