fbpx
Slider

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย (กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพฯ ประจำปี 2563)

วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 18:23
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 20:36
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 09:56
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2563 07:25
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563 16:10
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563 17:45
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563 15:16
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน (ครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง)

วันจันทร์, 28 กันยายน 2563 15:30
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 14:36
ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธ, 23 กันยายน 2563 17:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะทู้)

วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563 13:09
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา)

วันเสาร์, 12 กันยายน 2563 14:16
พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี, 10 กันยายน 2563 11:08
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Portfolio) จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

วันพุธ, 09 กันยายน 2563 21:42
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 10)

วันเสาร์, 05 กันยายน 2563 13:41
มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา

วันศุกร์, 04 กันยายน 2563 12:56
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประกาศหยุดทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 16:51
ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี)

ออกหน่วยบริการตัดผมฟรี(โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี)

วันพฤหัสบดี, 03 กันยายน 2563 13:09
อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 02 กันยายน 2563 18:48
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เข้ารับการตรวจ ติดตามการดำเนินโครงการงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ, 02 กันยายน 2563 15:17
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง(จ้างเหมาบริการ)

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวนักการภารโรง(จ้างเหมาบริการ)

วันจันทร์, 31 สิงหาคม 2563 15:12
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 9)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 9)

วันอาทิตย์, 30 สิงหาคม 2563 12:35
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองใหม่)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.เมืองใหม่)

วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2563 13:45
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานการขับเคลื่อน และนิเทศติดตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม การดำเนินงานการขับเคลื่อน และนิเทศติดตาม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์, 28 สิงหาคม 2563 16:20
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

วันพุธ, 26 สิงหาคม 2563 17:32
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ออกบริการอาชีพและวิชาชีพแก่ชุมชน(ศูนย์ที่ 1 ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

วันอาทิตย์, 23 สิงหาคม 2563 14:09
โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 8)

โครงการศิลปินน้อย ครั้งที่ 11 (สัปดาห์ที่ 8)

วันเสาร์, 22 สิงหาคม 2563 14:36
« »

รายการประชาสัมพันธ์(ทั้งหมด)

ผู้อำนวยการ
00079260
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
88
725
1199
71504
18123
19427
79260

Your IP: 3.89.87.12
2020-10-27 04:51
« »
« »
« »

ข่าวการศึกษา จากครูวันดี