Home

ค่ายพัฒนาจิต ๕๘

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจิต และอบรมจริยธรรมอิสลาม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๘

ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม(เกตโฮ่ ) อ.กะทู้และมัสยิดยาเมี๊ยะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โครงการคุณธรรมนำความรู้ ปี ๒๕๕๘

                   เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม "พัฒนาจิต ๕๘" ให้กับนักเรียนใหม่ชั้นปีที่ ๑ ที่นับถือศาสนาพุธ จำนวนประมาณ ๑๔๐ คนที่วัดอนุภาษกฤษฎาราม(เกตโฮ่) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และจัดกิจกรรมอบรมจริยธรรมอิสลาม  ให้กับผู้นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน ๒๐ คน ณ มัสยิดยาเมี๊ยะ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

is1
bwd  Set 1/9  fwd
is1
is10
is2
is3
is4