Home

ค่ายพักแรมลูกเสือ ๕๘

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ประดับแถบลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต

                    เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และประดับแถบสามสีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามโครงการ "ลูกเสือมีคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และความสามัคคีในหมู่คณะโดยผ่านกระบวนการของลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดภูเก็ต  ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีลูกเสือเข้าร่วม ประมาณ ๘๐ คน คณะครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ประมาณ ๒๕ คน ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

scout1
bwd  Set 1/8  fwd
scout1
scout10
scout11
scout12
scout13