Home

งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร => งานบุคลากร
 
นางสาวธนวรรณ ทัศนีย์ทิพากร
หัวหน้างานบุคลากร
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็น
ไปตามระเบียบของทางราชการ
(2) จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
(3) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
(4) ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของ
บุคลากรในสถานศึกษา
(5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากร
ในสถานศึกษา
(6) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมี
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวิติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมี
และขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทนและ
การจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
(7) ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา
(8) การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
(9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(11) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(12) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

Last Updated (Tuesday, 17 May 2011 20:43)