Home

บริการอาชีพเคลื่อนที่158


โครงการบริการอาชีพเคลื่อนที่ีีฯ  ครั้งที่ ๑

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

                    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัดกิจกรรมบริการอาชีพ สอนสาธิต ๑๐๘ อาชีพตามโครงการบริการอาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับองค์การปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมบริการประชาชนตามโครงการอบจ.สัญจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" ตำลเกาะแก้ว อำเมือง จังหวัดภูเก็ต

p1
bwd  Set 1/3  fwd
p1
p10
p11
p12
p13