Home

วันปิยะมหาราช ๕๗

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต มอบหมายให้นายพนมยงค์ บัวจูม รองผู้อำนวยการ นำคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

piya1
bwd  Set 1/2  fwd
piya1
piya10
piya2
piya3
piya4