Home

กิจกรรมค่าย to be number 1 57

กิจกรรมอบรมแกนนำ สมาชิก To be number one วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

วันที่ 29 -30 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการภาค 10

 เมื่อวันที่ 29 -30  กันยายน  2557 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่าย To be number one  ตามโครงการ To be number one เพื่อนใจวัยรุ่น ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนแกนนำและสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆของวัยรุ่น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ชมรม To be numbber one จังหวีดภูเก็ต และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

to be 1
bwd  Set 1/4  fwd
to be 1
to be 10
to be 11
to be 12
to be 13