Home

ทัศนศึกษาและดูงาน๕๘

ทัศนศึกษาและดูงานสถานศึกษาต้นแบบ(Best Pracice)

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑ - ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗

                    ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตจัดกิจกรรมนำบุคลากรประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรง ทัศนศึกษาและดูงาน วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตามโครงการ "ทัศนศึกษาดูงานการจัดการอาชีวศึกษาหลักสูตรระยะสั้นต้นแบบ(Best practice) ปี งบประมาณ ๕๘    เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีการหนึ่ง โดยมีบุคลากรร่วมเดินทางครั้งนี้จำนวน ๑๕ คน 

tour10
bwd  Set 1/4  fwd
tour10
tour11
tour12
tour13
tour14