Home

กิจกรรมfix it center ๕๗

กิจกรรม fix it cente และบริการ ๑๐๘ อาชีพ

๒๐ กันยายน  ๒๕๕๗

ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง)  ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

                        เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาและทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ได้ออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและให้บริการสอนสาธิตวิชาชีพ บริการอาชีพให้กับประชาชน  โดยการบูรณากิจกรรมร่วมกับโครงการบริการอาชีพเคลื่อนที่ของวิทยาลัย และโครงการอบจ.สัญจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง)  ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

fixit1
bwd  Set 1/4  fwd
fixit1
fixit10
fixit11
fixit12
fixit13