Home

เปิดศูนย์ fix it ๒๕๗

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center)

เทศบาลตำบลวิชิต

๖ - ๗ กันยายน  ๒๕๕๗

ณ บริเวณมัสยิดกียามุดิน บ้านบ่อแร่   หมู่ .๖ 

       ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

                        

             เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กันยายน  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาและทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ได้ออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและให้บริการสอนสาธิตวิชาชีพ บริการอาชีพให้กับประชาชน  โดยการบูรณากิจกรรมร่วมกับโครงการบริการอาชีพเคลื่อนที่ของวิทยาลัย ณ บริเวณมัสยิดกียามุดิน บ้านบ่อแร่ หมู่ ๖  ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานให้กับตัวแทนกลุ่ม อสม.ตำบลวิชิต   จำนวน ๕ ชุดเพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่ม อสม.ต่อไป

 

fixit1
bwd  Set 1/4  fwd
fixit1
fixit10
fixit11
fixit12
fixit13