Home

เปิดศูนย์ fix it ๑๕๗

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) อบต.เชิงทะเล

๒๓-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗

ณ  บริเวณที่ทำการอบต.เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

 

           เมื่อวันที่ ๒๓ -๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตประกอบด้วยครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาและทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ได้ออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและให้บริการสอนสาธิตวิชาชีพ บริการอาชีพให้กับประชาชน  โดยการบูรณากิจกรรมร่วมกับโครงการบริการอาชีพเคลื่อนที่ของวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และในโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานให้กับตัวแทนกลุ่ม อสม.อบต.เชิงทะเลจำนวน ๕ ชุดเพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่มต่อไป

fixit1
bwd  Set 1/4  fwd
fixit1
fixit10
fixit11
fixit12
fixit13