Home

ฝึกลูกเสือช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ๕๗

โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  วันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

และสระน้ำอบจ.ภูเก็ต

 

             เมื่อวันที่ ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะทางน้ำให้กับลูกเสือผู้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำ ตามโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยใช้สถานที่ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตและสระน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต๑๘ ภูเก็ตและตำรวจน้ำภูเก็ต

scores1
bwd  Set 1/4  fwd
scores1
scores10
scores11
scores12
scores13