Home

ถวายเทียนพรรษา๕๗

กิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

๑๑  กรกฎาคม   ๒๕๕๗

ณ วัดเทพนิมิต ๖.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

 

                     เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อชท.)ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม ให้กับวัดเทพนิมติ  ต.วิชิต อ.เมือง จ. ภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา และร่วมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

tien1
bwd  Set 1/2  fwd
tien1
tien10
tien2
tien3
tien4