Home

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่๑/๕๗

ประขุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกสาขางานทุกชั้นปี เพื่อสื่อสาร ชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อลดปัญหาการออกกลางคน ตามนโยบายของสอศ. และโครงการสานสัมพันธ์ครู-ผู้ปกครองและนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมร้อยละ ๗๘

pm1
bwd  Set 1/2  fwd
pm1
pm10
pm2
pm3
pm4