Home

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม๕๗

นักศึกษาเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) อ.ถลาง

วันที่ ๗-๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗

และมัสยิตยาเมี๊ยะ  อำเภอเมือง

๗ - ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ได้จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม"พัฒนาจิต" (๓ วัน๒ คืน) ให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ ที่วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต และ จัดอบรมจริยธรรมอิสลามให้กับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามที่มัสยิดยาเมี๊ยะ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง  จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์ให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

hood1
bwd  Set 1/3  fwd
hood1
hood10
hood11
hood12
hood13