Home แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

       แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต การประเมินการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ พบว่ามาตรฐานวิทยาลัยฯมีผลการด าเนินงานในระดับที่ดีเป็นส่วนใหญ่ และมีบางตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

       วิทยาลัยได้ก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งพอสรุปภาพรวมได้ดังนี้
จุดเด่นของสถานศึกษา
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่อาชีพ สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
2. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้กลไกในการประกันคุณภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได
้ 3. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยใช้การพัฒนาและบริหารหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ เน้นการฝึกทักษะวิชาชีพ ผ่านการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา และสถานประกอบการ
4. สถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน มีผลงานได้รับการยอมรับ 5. เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการผลิตก าลังคนทางวิชาชีพสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ในระดับภาค
6. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีและเป็นปัจจุบัน
7. สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหาร มีแผนปฏิบัติราชการที่บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษา
1. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ในการบริหารจัดการศึกษาวิชาชีพให้มากขึ้น (ระบบไตรภาคี)
2. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์ให้มีความหลากหลายสาขาอาชีพ
3. เน้นการเรียนการสอนภาษาที่สองให้นักศึกษาทุกคนสามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียนได้ในระดับดี
4. พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในให้สามารถใช้ผลการประเมินน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน
6. พัฒนา/ส่งเสริม และติดตามผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
7. ควรจัดให้มีการด าเนินการศึกษาและวิจัย ( R&D ) งานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านต่างๆ ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาอาชีพของชุมชน
8. ควรเสนอขอรับการสนับสนุน การจัดสรรอัตราก าลังครู และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต้นสังกัดมาเพิ่มเติมเพื่อสถานศึกษาจะได้ใช้งบประมาณอย่างเต็มที่ในการพัฒนาผู้เรียน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการจ้างครูและเจ้าหน้าที่ ลดปัญหาการขาดแคลน
9. ควรจัดระบบพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน ที่เน้นเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน และ สถานศึกษาให้มากขึ้น
10. เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สนองความต้องการของชุมชน และตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง โอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางสนับสนุนอาชีพด้านการท่องเที่ยว
11. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
12. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการ
13. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
14. พัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยฯ ด้านการฝึกอบรมและศึกษาต่อในสายตรงกับวิชาชีพที่สอน

 

   

Last Updated (Friday, 22 March 2013 10:44)

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty