Home จุดเด่นของวิทยาลัย

จุดเด่นสำคัญของวิทยาลัย

จุดเด่นสำคัญของวิทยาลัย

 

     วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตนอกจากมีการจัดการเรียนการสอนแล้ว วิทยาลัยฯ ยังเป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญและการให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ชุมชน และสังคม ซึ่งจัดให้บริการทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา จนเป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและชุมชน โดยการยอมรับ ชื่อเสียง ปรากฏเด่นชัดในรูปของรางวัลต่างๆ ได้แก่

1.ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2542 2.ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา 2548 3.ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2548
4.ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2550
5.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน    และประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2550 ในเกณฑ์ดีมากด้วยระดับคะแนน 4.61
6.ได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจ าปี 2552 ในเกณฑ์ดีมาก ด้วยระดับคะแนน 4.51
7.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา 8.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป (ชุด เรียนรู้ด้วยตนเอง “ มัดย้อมบาติก ”) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
9.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการประกอบอาชีพ วันที่ 8 มกราคม 2553
11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภทอุปกรณ์อ านวยความ สะดวกฯ ในงานวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2552
12.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ปวช. วันที่ 2 กรกฎาคม 2552
13.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น การแต่งหน้าเจ้าสาว ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 20 ประจ าปีการศึกษา 2552 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง จังหวัดตรัง
14.ได้รับโล่ประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดดนตรีเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา Happy Music Contest Season 1 ณ ลานลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับ มั่นคง มีเดีย 15.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีสากล TO BE NUMBER ONE CHALLENGE 2005
16.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรี UNPLUGGED MUSIC CONTEST 2005 ประจ าภาคใต้ งานครอบครัวเบอร์ 5 สัญจร
17.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรี UNPLUGGED MUSIC CONTEST 2005 ประจ าภาคใต้ งานครอบครัวเบอร์ 5 สัญจร
18.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรถจักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจ าปีการศึกษา 2548 19.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดพวงมาลาวันปิยมหาราช ปี 2548 20.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรถจักรยานยนต์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ 21.ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม การแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี ระดับ ปวช. 22.สมาคมเกาหลีภูเก็ตมอบเกียรติบัตรขอบคุณให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตในการตกแต่งรถบุปผาชาติ เข้าร่วมงาน Phuket Carnival 2005
23.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติสดุดี “พ่อแห่งชาติ”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2549 24.โล่เกียรติคุณ นายนภดล กายประสิทธิ์ เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ปี 2550
25.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น สาขาคอมพิวเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจ าปีการศึกษา 2550
26.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น สาขาช่างซ่อมรถ จักรยานยนต์ ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจ าปีการศึกษา 2550 27.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น สาขาช่างตัดผมชาย ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจ าปีการศึกษา 2550 28.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น สาขาช่างตัดผมชายในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจ าปีการศึกษา 2551
29.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น สาขาช่างตัดผมชายในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจ าปีการศึกษา 2551
30.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาพิมพ์ดีดไทย หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจ าปีการศึกษา 2551 31.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทวิชาหลักสูตรระยะสั้น สาขาช่างซ่อมรถ จักรยานยนต์ จากบริษัท ฮอนด้าศรีนคร จ ากัด ประจ าปีการศึกษา 2551
32.ผ่านการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ระดับภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2551 33.ได้รับเกียรติคุณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลราไวย์ ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ าปีการศึกษา 2551
34.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภทที่ 2 โครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

 

   

Last Updated (Friday, 22 March 2013 10:47)

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty