Home ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  

 

ประวัติของสถานศึกษา

          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536 เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปวันที่ 18 กันยายน 2538 เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นครั้งแรก จำนวน 4 รายวิชา ในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างตัดเสื้อสตรี แผนกวิชาอาหาร - ขนม   และแผนกวิชาช่างเสริมสวย          
          พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาพณิชยการ
 

          พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานธุรกิจค้าปลีก 

 

 สภาพปัจจุบัน

             ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต มี ข้าราชการ 9 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน  พนักงานราชการ 5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน และเจ้าหน้าที่ 17 คน รวม 45 คน  จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  370 คน จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,620 คน และจำนวนนักเรียนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม 386 คน
 

       หน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  หน้าที่หลัก ได้แก่ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ให้บริการงานอาชีพแก่สังคม  และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หน้าที่รอง   ให้ความร่วมมือ สนับสนุนบุคคลหน่วยงาน องค์กรในการฝึกอาชีพสอน สอนวิชาชีพแกนมัธยม สอนปวช. และปวส.
 

             หลักสูตรที่เปิดสอน คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย สาขางานเครื่องกลเรือ  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอาหารและโภชนาการ  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการท่องเที่ยว  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์  และสาขางานไฟฟ้ากำลัง(ติดตั้งฯ)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย  คณะวิชาช่างอุตสาหกรรม คณะวิชาคหกรรม คณะวิชาพาณิชยกรรม  และคณะวิชาศิลปกรรม   หลักสูตรเสริมวิชาชีพระดับมัธยม ประกอบด้วย  วิชางานซ่อมจักรยานยนต์   งานบำรุงรักษารถยนต์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การประกอบอาหาร การตัดผมชาย เสริมสวย พิมพ์ดีดไทย 2  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ และช่างประกอบคอมพิวเตอร์
 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถ  ออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเอง  ในวิชาชีพ  สามารถสร้างงาน  เพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้
 

ขนาดและที่ตั้ง 

ตั้งอยู่เลขที่ 42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200  ปี ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต   บนเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา  ประกอบด้วย อาคารเรียนและปฏิบัติการ  จำนวน 2 หลัง  อาคารสำนักงานและหอประชุม 1 หลัง อาคารศูนย์วิทยบริการ 1 หลัง  โรงฝึกงานช่างเชื่อมและโลหะแผ่น จำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู 6 ยูนิต จำนวน 3 หลัง  บ้านพักภารโรง  2 ยูนิต จำนวน 3 หลัง โทรศัพท์ 0-7622-4283 โทรสาร 0-7621-2741  Web Site www.polyphuket.ac.th     E-mail Address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

ในการจัดการศึกษา วิทยาลัยฯ ยึดแนวทางตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า

“สร้างความรู้     คู่คุณธรรม   นำการพัฒนา”

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated (Tuesday, 28 July 2015 13:45)

 
Share on Myspace
Facebook Application ID is empty