Home

ประชุมผู้ปครองภาคเรียนที่๒/๕๕

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้มีกาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกสาขางานทุกชั้นปีเพื่อรับฟังนโยบายในการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหารและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลนักเรียนนักศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการมอบเงินสนับสนุนการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดีของรัฐบาล

 

parent1
bwd  Set 1/3  fwd
parent1
parent10
parent11
parent12
parent13