Home

วันวชิราวุธ ๕๕

ถวายพวงมาลาและถวายราชสักการะ

วันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้า

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต

                  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยการนำของนายพนมยงค์ บัวจูม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและผู้กำกับลูกเสือได้นำลูกเสือวิสามัญจำนวน ๔ หมู่ทั้งชายและหญิงร่วมถวายพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์รัชการที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาสุระกุล อ.เมือง จ.ภูเก็ต

teraraj1
bwd  Set 1/2  fwd
teraraj1
teraraj10
teraraj2
teraraj3
teraraj4