Home

พัฒนาศักยภาพฯ ปี ๕๕

 "พัฒนาศักยภาพผู้นำ
นักเรียนนักศึกษา"
โครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ งปม.๒๕๕๕

๒๓ - ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม วช.ภูเก็ต

 

 

leader1
bwd  Set 1/4  fwd
leader1
leader10
leader11
leader12
leader13

                               
          เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนนักศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้นำตามธรรมชาติ ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ทุกสาขางาน จำนวน ๖๘ คน โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทเอกชนที่มีชื่อ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต