Home

พิธีเปิดศูนย์fix it แห่งที่ ๓ ปี ๕๕

พิธีเปิดศูนย์ fix it center ประจำเทศบาลฉลอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๑-๒ กันยายน  ๒๕๕๕

ณ บริเวณวัดลัฏฐิวรามราม(วัดใต้) ต. ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

 

                 เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ นายปรีดี  เกตุทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ค และนายสำราญ  จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองไดทำพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(fix it center) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ณ บริเวณวัดลัฏฐิวนาราม(วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเครือข่าย อสม.ตำบลฉลอง พี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และในระหว่างวันที่ ๑-๒ ก.ย.๒๕๕๕ มีการให้บริการอาชีวะบริการโดย นักศึกษา บุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

fixit1
bwd  Set 1/4  fwd
fixit1
fixit10
fixit11
fixit12
fixit13