Home

กิจกรรมวันสถาปนาและไหว้ครู ๕๕

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาและวันไหว้ครูปี การศึกษา ๒๕๕๕

๑๔ มิ.ย.๒๕๕๕

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

 

                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.ได้มีพิธีกรรมเซ่นไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ บวงสรางพระวิษณุกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตาหารเพลพระภิกษัสงฆ์ เบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและพิธีไหว้ครู ในวันคล้ายวันสถาปนาครบ ๑๙ ปีวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต มีครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  แขกผู้เกียรติและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมคับคั่ง ช่วงบ่ายมีกิจกรรมสันทนาการของนักเรียนนักศึกษา สมาชิกชมรมองค์การวิชาชีพ

spt20
bwd  Set 1/4  fwd
spt20
stp1
stp10
stp11
stp12