Home

ค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต ๕๕

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตและค่ายอบรมส่งเสริมจริยธรรมน.ศ.อิสลาม  ปีการศึกษา ๒๕๕๕

๗ - ๙ พ.ค. ๒๕๕๕

ณ วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) และมัสยิดบ้านเกาะมะพร้าว

 

                   เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ ที่วัดเทพวนาราม(ม่าหนิก) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และค่ายอบรมจริยธรรมนักศึกษาอิสลาม สำหรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามชั้นปีที่๑และ๒ ที่มัสยิดบ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในการเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนาจิตพระเดชพระคุณพระวิสุทธิธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ให้ความเมตตาเป็นประธานพิธีเปิด ส่วนค่ายอบรมจริยธรรมน.ส.อิสลาม ผู้อำนวยการปรีดี  เกตุทอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด

mer1
bwd  Set 1/6  fwd
mer1
mer10
mer11
mer12
mer13