Home

ค่ายพักแรมลูกเสือ๕๔

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล
ลูกเสือวิสามัญ

 ปีการศึกษา ๒๕๕๔

 ๒๖-๒๘ ก.พ.๒๕๕๕

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต

โครงการลูกเสือมีคุณธรรม นำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

       เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล และประดับแถบสามสี ให้กับลูกเสือวิสามัญประจำกองลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ตามโครงการ"ลูกเสือมีคุณธรรมนำความรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน อบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปํญญา และศีลธรรม พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของชาติ  มีลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คนผู้กำกับและผู้เกี่ยวข้องและลูกเสือพี่เลี้ยง ๗๐ คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

scount1
bwd  Set 1/8  fwd
scount1
scount10
scount11
scount12
scount13