Home

คาราวานครั้งที่ ๓ งปม.๕๕

กิจกรรม สอน สาธิตและบริการวิชาชีพ

โครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

๒๑ มกราคม ๒๕๕๕

ณ โรงเรียนบ้านป่าครอก ต.ป่าครอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

               วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสอน สาธิต และให้บริการวิชาชีพให้กับประชาชน ตามโครงการคาราวานแก้จนถนนอาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ของวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตและโครงการอบจ.สัญจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าครอก ตำบลป่าครอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

cav1
bwd  Set 1/4  fwd
cav1
cav10
cav11
cav12
cav13