การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photo Shop  รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน  ครูศิริศักดิ์   โพธิ์ศรี

page11.jpg