Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

19/12/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อหลักสูตร(ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

         14/11/2561   ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 6-8/2561      

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018
ทักษะฯ ระดับภาคใต้

ทักษะฯ ระดับภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
สิ่งประดิษฐ์ 61

สิ่งประดิษฐ์ 61

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  27 พฤศจิกายน...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

บริการชุมชนเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์...

Read more
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตศึกษาดูงาน  31 สิงหาคม...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน