โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  รอบค่ำ  รับจำนวน 20 คน  ครูวิภาพร   เณรกูล

page11.jpg