หลักสูตรและสาขาที่เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561

 1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

ลำดับที่

ประเภทวิชา

สาขาวิขา

สาขางาน

1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

สาขางานเครื่องกลเรือ

 

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาไฟฟ้ากำลัง

2

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

การท่องเที่ยว

สาขางานการท่องเที่ยว

3

ประเภทวิชาคหกรรม

อาหารและโภชนาการ

สาขางานอาหารและ โภชนาการ

4

ประเภทวิชาศิลปกรรม

คอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขางานคอมพิวเตอร์ กราฟิกอาร์ต

 

 หลักสูตรและสาขาที่เปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2561

 

  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ลำดับที่

ประเภทวิชา

สาขาวิขา

สาขางาน

1

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ช่างยนต์

เทคนิคเครื่องกลเรือ

 

 

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ติดตั้งไฟฟ้า

 

แผนการเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรวิขาชีพระยะสั้น   ภาคเรียนที่ 1 /2561  

ที่

ชื่อวิชา

จำนวนที่รับ

รุ่นที่ 4/61

ครูผู้สอน

เช้า

ค่ำ

จำนวน

(ชม.)

ค่าสมัครเรียน

1

ดนตรีสากล

-

20

60

610

ครูสมชาย  จันทรา

2

เสื้อเบื้องต้น

-

20

60

610

ครูดลพร  เข็มทอง

3

ลีลาศ

-

20

60

610

ครูนฤมล  ชาลัง

4

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

20

-

60

610

ครูธนิน  เข็มทอง

5

เสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

-

60

610

ครูนิภารัตน์   เชื้อไทย

6

เทคนิคการตัดผมชาย

-

20

60

610

ครูธนิน  เข็มทอง

7

เทคนิคตัดซอย และเคมี

-

20

60

610

ครูนิภารัตน์   เชื้อไทย

8

ซิลค์สกรีนและวงจรพิมพ์

-

20

60

610

ครูเปมิกา  สุขสวัสดิ์

9

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photo Shop

-

20

60

610

ครูศิริศักดิ์   โพธิ์ศรี

10

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน

-

20

60

610

ครูสุภาพร   เจริญพิทักษ์

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

-

20

60

610

ครูวิภาพร   เณรกูล

12

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วย Joomla

-

20

60

610

ครูณัฏฐ์วัฒน์  พุ่มนวล

13

ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

-

20

60

610

ครูธนาวุธ  บุญลิปตานนท์

14

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน

-

20

60

610

ครูภักดี   สิทธิการ

15

ช่างบริการรถจักรยานยนต์(ช่างซ่อม)

-

20

60

610

ครูแสงชัย   ขวัญเกลี้ยง

16

สอนขับรถยนต์

-

20

60

610

ครูนิธิศ   ปรางหมู่

17

ประดิษฐ์มาลัยจากผ้า

-

20

60

610

ครูสามารถ   รอดยิ้ม

18

ขนมอบ 1

-

20

-

-

ครูวิไลวรรณ   ตันกองโกย

19

ขนมอบ 2

-

20

60

610

ครูวิไลวรรณ   ตันกองโกย

20

อาหาร-ขนมยอดนิยม

-

20

60

610

ครูนีรชา   เศรวตฤทธิกุล

21

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

-

25

60

610

ครูพัชราพรรณ   นิติกุล

22

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน

-

25

60

610

ครูพนิต   กอกำเกษ

23

ภาษาพม่าสำหรับผู้ควบคุมงาน

-

25

60

610

ครูMyo  Myint