วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
งบหน้ารายจ่ายตามแผนงาน / งาน / โครงการ
ประจำปีงบประมาณ  2561
 
แผนงาน / งาน / โครงการ แหล่งค่าใช้จ่าย สนองนโยบาย
งปม. อุดหนุน รายได้ รวม ยุทธศาสตร์  สอศ. ยุทธศาสตร์  จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์กร การประกันภายใน
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  8,403,590.00   981,120.00   -    9,384,710.00        
   1.1  งบบุคลากร    8,346,335.00   981,120.00   -    9,327,455.00        
     1.1.1  เงินเดือน  13  อัตรา  5,519,200.00 - - 5,519,200.00        
     1.1.2  เงินตอบแทนรายเดือน     268,800.00 - - 268,800.00        
     1.1.3  เงินวิทยฐานะ       394,800.00 - - 394,800.00        
     1.1.4  ค่าจ้างประจำ  4  อัตรา     832,015.00 - - 832,015.00        
     1.1.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  5  อัตรา  1,331,520.00 - - 1,331,520.00        
     1.1.6  ค่าจ้างชั่วคราว  7  อัตรา  -  981,120.00  - 981,120.00        
   1.2  งบดำเนินงาน           57,255.00   -    -        57,255.00        
     1.2.1  ค่าใช้สอย   -   -  -  -        
          -  เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม       57,255.00  -  - 57,255.00        
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  7,474,808.00  1,496,830.00  2,702,768.41  19,854,966.41        
      2.1 งบดำเนินงาน  5,456,808.00    978,500.00  1,423,000.00   7,858,308.00        
        2.1.1  ค่าตอบแทน   1,081,400.00    450,000.00  1,000,000.00   2,531,400.00        
      -  ค่าสอนเกินภาระงาน (ปวช.)     351,400.00    400,000.00    400,000.00 1,151,400.00        
      -  ค่าสอนเกินภาระงาน (ปวส.) 30,000.00  - 50,000.00 80,000.00        
      -  ค่าสอนนอกเวลา (ระยะสั้น) 400,000.00 - 400,000.00 800,000.00        
     -  ค่าตอบแทนเฉพาะงาน  (ปวช.) 50,000.00      50,000.00 50,000.00 150,000.00        
   -  ค่าตอบแทนเฉพาะงาน (ระยะสั้น) 50,000.00 - 50,000.00 100,000.00        
             -  ค่าธุรการนอกเวลา 200,000.00 - 50,000.00 250,000.00        
         2.1.2 ค่าใช้สอย  2,566,960.00      50,000.00    200,000.00   2,816,960.00        
 -  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 370,000.00 50,000.00 100,000.00 520,000.00        
-  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 - 50,000.00 100,000.00        
-  ค่าจ้างเหมาบริการ 2,146,960.00  - 50,000.00 2,196,960.00        
        2.1.3  ค่าวัสดุ     508,448.00    478,500.00    223,000.00   1,209,948.00        
-  วัสดุการศึกษา     296,500.00 478,500.00 193,000.00 968,000.00        
-  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000.00 - 30,000.00 80,000.00        
-  วัสดุสำหรับงานต่าง ๆ  161,948.00  - - 161,948.00        
          1.2.4  ค่าสาธารณูปโภค  1,300,000.00   -    -    1,300,000.00        
                 -  ค่าไปรษณีย์ 70,000.00  -  - 70,000.00        
                 -  ค่าไฟฟ้า 1,000,000.00  -  - 1,000,000.00        
                 -  ค่าประปา 100,000.00  -  - 100,000.00        
                 -  ค่าโทรศัพท์ 60,000.00  -  - 60,000.00        
                 -  ค่าอินเตอร์เน็ต 70,000.00  -  - 70,000.00        
      2.2  งบลงทุน  (1.3.1+1.3.2+1.3.3)  1,075,000.00   -    -    1,075,000.00        
        2.2.1 ครุภัณฑ์มูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท                       
             2.2.1.1 รถบรรทุก 6 ล้อ  1,075,000.00   -    -  1,075,000.00        
      2.3  งบรายจ่ายอื่น     500,000.00     100,510.00    747,768.41   1,348,278.41        
        2.3.1  โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน     500,000.00   -    -       500,000.00  -  - 4  -
                (Fix it Center)                
        2.3.3 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน   -     100,510.00    747,768.41      848,278.41        
      2.4  โครงการ     443,000.00    417,820.00    532,000.00   9,573,380.00        
1. โครงการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    -    -    -    -  2  - 1  -
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปวช. และ ปวส.   -    -    -    -  1  -  -  -
3. โครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   -       20,000.00   -        20,000.00 1  - 3  -
4. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก       10,000.00   -    -        10,000.00  - 1 3  -
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     100,000.00   -    -       100,000.00 6 3 1 2
6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   -       91,520.00   -        91,520.00 1  -  -  -
7. โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ   -       12,000.00   -        12,000.00 3  -  -  -
8. โครงการวันวิชาการ   -       42,000.00   -        42,000.00  -  - 4  -
9. โครงการบริการห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   -         2,500.00   -          2,500.00  -  - 1  -
10. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        5,000.00      20,000.00   -        25,000.00  -  - 1  -
11. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์     203,000.00      108,000.0     25,000.00      336,000.00  -  - 3 3
12. โครงการส่งเสริมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์       15,000.00        9,000.00   -        24,000.00  - 3  -  -
13. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ   -       29,000.00   -        29,000.00  -  - 1  -
14. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ        73,800.00         73,800.00  -  - 1 3
15.  โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน       10,000.00   -    -        10,000.00  -  -  -  -
16. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ        5,000.00   -    -          5,000.00  -  - 2 4
17. โครงการขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุทางถนน   -      10,000.00   -        10,000.00  -  - 1  -
18. โครงการส่งเสริมงานวิจัย        5,000.00       8  - 4  -
19. โครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษา   -    -    -    -  4  - 3  -
18. โครงการติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา        5,000.00   -    -          5,000.00  -  - 2  -
19. โครงการแนะแนวสัญจร        5,000.00   -    -          5,000.00  -  - 2  -
20. โครงการจัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์       80,000.00   -     507,000.00      587,000.00  -  - 1 2
3. แผนงานบูรณาการและยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ       24,000.00    900,840.00  -   2,744,520.00        
      3.1  งบเงินอุดหนุน    -     900,840.00   -    2,720,520.00        
        3.1.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน   -     169,740.00   -  169,740.00        
        3.1.2 ค่าหนังสือเรียน   -     369,000.00   -  369,000.00        
        3.1.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน   -     332,100.00   -  332,100.00        
        3.1.4 ทุนเฉลิมราชกุมารี (ปวส.)   -  30,000.00   -  1,801,680.00        
      3.2  งบรายจ่ายอื่น        24,000.00   -    -        24,000.00        
        3.2.2 โครงการพัฒนาอาชีพประชากรวัยแรงงานกลุ่มเป้าหมายพิเศษฯ       24,000.00  -   -  24,000.00 2  - 1  -
4. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   -       50,000.00   -    -         
      4.1  งบเงินอุดหนุน    -       50,000.00   -   -        
        4.1.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่   -       50,000.00   -   - 8  - 5  -
       รวมทั้งสิน (1+2) 15,902,398.00 3,378,790.00 2,702,768.41 29,239,676.41