ที่

รูปภาพ ชื่อ - สกุล     ฝ่าย/งาน/หน้าที่พิเศษ
 1

 นายระวิ ดาบทอง

 ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 2  

 

 

  นายพนมยงค์ บัวจูม

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 


 3
 

 

 

นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์

-รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  4
 

 นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์

- ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ
- หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ 

 5
 

 นางพนา บัวจูม

- หัวหน้างาน งานการเงิน
- หัวหน้าแผนกวิชาพาณิชยกรรม

 6
 

 นางวิไลวรรณ ตันกองโกย

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- หัวหน้าแผนกวิชาตัดผม-เสริมสวย
- หัวหน้างานส่งเสริมผลติผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- หัวหน้างาน งานการบัญชี 
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 7
 

 นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- หัวหน้างาน งานทะเบียน 
- เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  8
 

 นางสุภาพร เจริญพิทักษ์ 

- หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)


 9  

 นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์ 
- ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนนักศึกษา


 10  

 นางสาวพนิต กอกำเกษ

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล 
- หัวหน้างาน บุคลากร


 11
 

 นายสามารถ รอดยิ้ม

- หัวหน้าแผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
- หัวหน้าแผนกวิชาตัดเย็บเสื้อผ้า
- ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน12

นางวิภาพร เณรกูล

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
- หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

 13

 

 นายอำนาจ วรรณพรม

- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่


 14

 

นายวิโรจน์ จันทรสุวรรณ

- พนักงานขับรถยนต์

   

 

 15  

 นายวิศรุต วรนวกุล

- หัวหน้างาน งานพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(นศท.)


 16
 

 นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล

- หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ 

 17
 

 นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ 
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


 18  

 นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี 

- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 19

 ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่

- หัวหน้างาน อาคารสถานที่
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(ลส.)
- ผู้ช่วยห้วหน้างานครูที่ปรึกษา
- หัวหน้างานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


 20
 

 นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล

- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 21  

 นายภักดี สิทธิการ

- หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลัง
- เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง


 22
 

 นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์

- หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
- ผู้ช่วยงาน หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
- ผู้ช่วยงาน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน


 23
 

 นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์ 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน


 24  

นายธีระวัฒน์ ลุ่งกี่

- เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยหนัวหน้างานประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง
- เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

 25

 นางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง

- ผู้ช่วยหนัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- ผู้ช่วยหนัวหน้างานบุคลากร
- เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา(อ.ว.ท.)
- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


 26

 นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล

- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- หัวหน้างาน งานความร่วมมือ 
- เจ้าหน้าที่งานปกครอง


 27  

นางสาวอรวรรณ บัวชื่น

- เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
- หัวหน้างานครูที่ปรึกษา


 28

นายจิรายุ คงแก้ว

- ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 29

 นางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด

- หัวหน้างานงานวิทยบริการและห้องสมุด
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานอาคารสถานที่

 30

 นางสาวนุชดา สมจิตร 

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานการเงิน 

 31

 นางสาววนิดา บัวแก้ว

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานการเงิน
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

 32

 นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์ 

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) 
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานประชาสัมพันธ์


 33

 นางสาวปิยวรรณ ปรีชา

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานการบัญชี 

 34

 นางสาวเมวิกา โบบทอง

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานการเงิน

 35

 นางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานวางแผนและงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานความร่วมมือ
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 36

 นายพงศกร กาละสังข์

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานครูที่ปรึกษา
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานปกครอง
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 37

 นางสาวบุญญาพร หมายเทียบ

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานพัสดุ 

 38

 นางสาวนันทิกา แซ่ตัน

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานวัดผลและประเมินผล
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานสื่อการเรียนการสอน
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


 39

 นางจินดา ง้อสุรเชษฐ์ 

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 40

 นางชมภู อุ่นวงค์ 

- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 41

 นางจำเนียร งานสัมพันธฤทธิ์

- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 42


 นายสมโภชน์ อาศิรเมธี

- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

43

 

นางสาวสุวรรณทิพย์ เรืองสงค์

- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ ธุรการงานบุคลากร

 44

 นายมนูญ ลูกเหล็ม

- เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 45
 

นายธนิน เข็มทอง 

- ครูพิเศษหลักสูตรระยะสั้น ตัดผมชาย

     
 46
 

ร.ต.พยุงศักดิ์ วิจิตรศิลป์

- ครูพิเศษสอนแผนกช่างยนต์