ที่ รูปภาพ ชื่อ - สกุล     ฝ่าย/งาน/หน้าที่พิเศษ
 1

 นายระวิ ดาบทอง

 ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 2  

 

 

  นายพนมยงค์ บัวจูม

- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
- หัวหน้างาน งานบุคลากร 

 3

 

นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์

- รองผู้อำนวยการ

 4
 

 นายสุชาติ ตันตระสกุลวงศ์

- ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ
- หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ 
- ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์ 

 5
 

 นางพนา บัวจูม

- หัวหน้างาน งานการเงิน 

 6
 

 นางวิไลวรรณ ตันกองโกย

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 
- หัวหน้างาน งานบัญชี 

 7
 

 นางสาววรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุล

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- หัวหน้างาน งานทะเบียน 
- ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ 
- ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 8
 

 นางสุภาพร เจริญพิทักษ์ 

- หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
- หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์) 
- หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
- ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 9  

 นายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์ 
- หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่ 
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง 
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 10  

 นางสาวพนิต กอกำเกษ

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล 
- ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ

 11
 

 นายสามารถ รอดยิ้ม

- หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
- ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

12

นางวิภาพร เณรกูล

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
- หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์ 
- หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 13

 

 นายอำนาจ วรรณพรม

- ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่(ช่างไม้) 

 14

 นายอุเชณทร กุลบุตร

- ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)

 15

 นายวิโรจน์ จันทรสุวรรณ

- ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์) 

 16  

 นายวิศรุต วรนวกุล

- หัวหน้างาน งานพัสดุ 
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่ 
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา

 17
 

 นายณัฏฐ์วัฒน์ พุ่มนวล

- หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ 

 18
 

 นางสาวพรฌาธิญา ณ สงขลา

- หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
- หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
- ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ 
- ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล

 19  

 นายศิริศักดิ์ โพธิ์ศรี 

- ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
- ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่ 
- ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
- ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน 

 20

 ว่าที่ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่

- หัวหน้างาน งานปกครอง 
- พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์

 21
 

 นางสาวนีรชา เศวตฤทธิกุล

- ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 22  

 นายภักดี สิทธิการ

- หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 23
 

 นายธนาวุธ บุญลิปตานนท์

- หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
- ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด) 
- ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
- ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
- ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน

 24
 

 นางสาวเปมิกา สุขสวัสดิ์ 

- หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง 
- ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา

 25  

 นายสมชาย จันทรา

- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ 
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง 
- ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา 
- ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 26

 นางสาวสุกัญญา กลมเกลี้ยง

- หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
- ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

 27

 นางสาวพัชราพรรณ นิติกุล

- หัวหน้างาน งานความร่วมมือ 
- ครูประจำ แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
- ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว
- ผู้ช่วยงาน งานปกครอง

 28

 นางสาวธนวรรณ ทัศนีย์ทิพากร 

- เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

 29

 นางจันทร์เพ็ญ เปลี่ยนผลัด

- เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)

 30

 นางสาวนุชดา สมจิตร 

- เจ้าหน้าที่ งานการเงิน 

 31

 นางสาววนิดา บัวแก้ว

- เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน 
- ผู้ช่วยงาน งานการเงิน 
- ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 32

 นางพิมพ์พิไล เรืองรัตน์ 

- เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ) 
- เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)

 33

 นางสาวปิยวรรณ ปรีชา

- เจ้าหน้าที่ งานบัญชี 

 34

 นางสาวเมวิกา โบบทอง

- เจ้าหน้าที่ งานการเงิน

 35

 นางสาวเยาวลักษณ์ กรีชอารมย์

- เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ 
- เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 36

 นายพงศกร กาละสังข์

- เจ้าหน้าที่ งานปกครอง 
- เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
- เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา

 37

 นางสาวบุญญาพร หมายเทียบ

- เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ 

 38

 นางสาวนันทิกา แซ่ตัน

- เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 39

 นางจินดา ง้อสุรเชษฐ์ 

- เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

 40

 นางชมภู อุ่นวงค์ 

- เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 

 41

 นางจำเนียร งานสัมพันธฤทธิ์

- เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 

 42

 นายสมโภชน์ อาศิรเมธี

- เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 

 43

 นายพิตรพิบูล ป้องแก้ว 

- เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง) 

 44
 

นายธนิน เข็มทอง 

- ครูพิเศษหลักสูตรระยะสั้น ตัดผมชาย

 45
 

นางนิภารัตน์ เชื้อไทย

- ครูพิเศษหลักสูตรระยะสั้น ช่างเสริมสวย

 46
 

ร.ต.พยุงศักดิ์ วิจิตรศิลป์

- ครูพิเศษสอนแผนกช่างยนต์