วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

   

 ตราประจำสถานศึกษา

 

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตจัดตั้งวันที่ 16  มิถุนายน 2536 สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันมีเนื้อที่รวม 11 ไร่  1 งาน 38 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 42/20  ถนนรัตนโกสินทร์ 200  ปี ตำบลตลาดเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์ 0-7622-4283 โทรสาร 0-7621-2741 Web Site : www.polyphuket.ac.th   E-mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สภาพปัจจุบัน

          ปัจจุบันวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  มี  ข้าราชการ 12 คน    ลูกจ้างประจำ 4 คน  พนักงานราชการ  5 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน และเจ้าหน้าที่ 16 คน  รวม 44 คน  จำนวนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  389 คน  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  8 คน  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,301 คน  และนักเรียนหลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม  239 คน   

          หน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  หน้าที่หลัก ได้แก่ 1.ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2.ให้บริการงานอาชีพแก่สังคม  3.เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  หน้าที่รอง 1. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนบุคคลหน่วยงาน องค์กรในการฝึกอาชีพ  2. สอนเสริมวิชาชีพมัธยม   3. สอนปวช.และปวส.

          หลักสูตรที่เปิดสอน  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย สาขางานเครื่องกลเรือ  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอาหารและโภชนาการ  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการท่องเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานไฟฟ้าติดตั้ง   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย  คณะวิชาช่างอุตสาหกรรม   คณะวิชาคหกรรม   คณะวิชาพาณิชยกรรม  คณะวิชาศิลปกรรม  หลักสูตรเสริมวิชาชีพระดับมัธยม ประกอบด้วย  วิชาจักรยานยนต์ การเดินสายไฟฟ้า งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อาหารและขนม ขนมไทย เสริมสวย และ 108 อาชีพ

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของวิทยาลัย

 คือ  การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเอง  ในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ ในการจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ ยึดแนวทางตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า  สร้างความรู้  คู่คุณธรรม  นำการพัฒนา

          หลักสูตรที่เปิดสอน  คือ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกอบด้วย สาขางานเครื่องกลเรือ  สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอาหารและโภชนาการ  สาขางานการบัญชี  สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานการท่องเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วย สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขางานไฟฟ้าติดตั้ง   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย  คณะวิชาช่างอุตสาหกรรม   คณะวิชาคหกรรม   คณะวิชาพาณิชยกรรม  คณะวิชาศิลปกรรม  หลักสูตรเสริมวิชาชีพระดับมัธยม ประกอบด้วย  วิชาจักรยานยนต์ การเดินสายไฟฟ้า งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อาหารและขนม ขนมไทย เสริมสวย และ 108 อาชีพ

 

วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของวิทยาลัย

 คือ  การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  มีความเชื่อมั่นตนเอง  ในวิชาชีพ  สามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้ และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ ในการจัดการศึกษาวิทยาลัยฯ ยึดแนวทางตามปรัชญาของวิทยาลัยฯ ที่ว่า  สร้างความรู้  คู่คุณธรรม  นำการพัฒนา

 

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ  มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

 

พันธกิจ

  1. จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะของหลักสูตร โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาล
  3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

ยุทธศาตร์

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (Strategic Plan)

          การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2563 วิทยาลัยฯ กำหนดแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ และ 16 กลยุทธ์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เป้าประสงค์  ผู้เรียน  ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทำและ

                 ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข เป็นที่พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพครูผู้สอน

กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 6  ปรับปรุงห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

      เป้าประสงค์  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา
                       ในการประเมินภายในและภายนอก

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารการเงินและทรัพยากร

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธที่ 3  ปรับปรุงระบบโครงสร้างการบริหารงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

เป้าประสงค์  สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชนทุกภาคส่วนในการ จัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาศูนย์กำลังคน

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

 

แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

      เป้าประสงค์  ผู้สอนและผู้เรียนสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย นำไปใช้ในการพัฒนาการ
                       เรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการทำงานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3  สนับสนุนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน   

 

 

ปรัชญา

“สร้างความรู้     คู่คุณธรรม   นำการพัฒนา”

อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

          “แหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ”

          หมายถึง  วิทยาลัยฯ มีการจัดการศึกษา  และฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกเพศ วัย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ด้วยหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  และภาวะทางเศรษฐกิจ  สังคม  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพ  หรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

          ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต  

         “ทักษะดี  มีคุณธรรม”

          ทักษะดี  หมายถึง  เป็นผู้มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพ

มีคุณธรรม  หมายถึง เป็นผู้มีวิน้ย ความรับผิดชอบ สามัคคี และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 

สีประจำวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

..............................................................................................................................................................................

 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

สถานศึกษา      :     วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ที่ตั้ง               :     เลขที่  42/20  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  83000

การติดต่อ        :     0-7622-4283  โทรสาร   0-7621-2741

                     :     Website  :  http : //www.polyphuket.ac.th 

                     :     E – mail  Address  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด             :     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ