เสื้อเบื้องต้น   รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน  ครูดลพร  เข็มทอง

 

page11.jpg