ลีลาศ  รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน  ครูนฤมล  ชาลัง

page11.jpg