การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน  รอบเช้า   รับจำนวน 20 คน  ครูธนิน  เข็มทอง