การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รอบเช้า  รับจำนวน 20 คน ครูธนิน  เข็มทอง