เทคนิคการตัดผมชาย รอบค่ำ  รับจำนวน 20 คน  ครูธนิน  เข็มทอง