เทคนิคตัดซอย และเคมี  รอบค่ำ   รับจำนวน 20 คน ครูนิภารัตน์   เชื้อไทย