ที่ หัวข้อ/เรื่อง  
1 แบบโครงร่างงานวิจัย  
2 แบบกำกับติดตามงานวิจัย  
3 ปฏิทินการติดตามนิเทศวิจัยในชั้นเรียน  
4    

 

 งานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2560  
  1.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ
  2.การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาอาหารครอบครัว ของนักเรียนฯ
  3.การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการสอนของครูฯ
  4.ผลการใช้แผนที่ความคิด(mind map) เพื่อพัฒนาฯ
  5.การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครูฯ
  6.พฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม ของนักศึกษาระดับ ปวช.1ฯ
  7.การแก้ปัญหาความไม่รับผิดชอบของนักเรียนฯ
  8.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
  9.การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครูฯ
   
ปีการศึกษา 2561  
  1.ผลการใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรายวิชาองค์ประกอบศิลป์
  2.การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชากลศาสตร์เครื่องกลฯ
  3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมหมวกกันน็อกของนักเรียนนักศึกษาฯ
  4.การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนฯ การไม่ส่งงาน/การบ้าน
  5.ผลของการใช้เทคนิคจิ๊กซอร์ร่วมกับผังกราฟิกเพื่อพัฒนาฯ
  6.การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการท่องเที่ยวฯ
  7.การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหากับการคำนวณวงจรไฟฟ้าฯ
  8.การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนฯ
  9.การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชาโครงการฯ
  10.การใช้แบบฝึกทักษะและการเสริมแรงฯ
  11.ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาของการไม่ส่งงานฯ
  12.การศึกษาผลสัมฟทธิ์และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนฯ
  13.การพัฒนาพฤติกรรมคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนฯ