<< โหลดใบสมัครเรียน คลิ๊กที่นี้ >>

ภาพกิจกรรมการเรียนหลักสูตรวิขาชีพระยะสั้น 

 

1

ดนตรีสากล

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

 ครูสมชาย  จันทรา

2

เสื้อเบื้องต้น

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูดลพร  เข็มทอง

3

ลีลาศ

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูนฤมล  ชาลัง

4

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

(คลิ๊ก..ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รอบเช้า

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60-75 ชม.

ครูธนิน  เข็มทอง

5

เสริมสวยขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูนิภารัตน์   เชื้อไทย

6

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูธนิน  เข็มทอง

7

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูนิภารัตน์   เชื้อไทย

8

ซิลค์สกรีนและวงจรพิมพ์

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูเปมิกา  สุขสวัสดิ์

9

การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photo Shop

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูศิริศักดิ์   โพธิ์ศรี

10

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูสุภาพร   เจริญพิทักษ์

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูวิภาพร   เณรกูล

12

ช่างเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

75 ชม.

ครูณัฏฐ์วัฒน์  พุ่มนวล

13

ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูธนาวุธ  บุญลิปตานนท์

14

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูภักดี   สิทธิการ

15

ช่างบริการรถจักรยานยนต์(ช่างซ่อม)

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูแสงชัย   ขวัญเกลี้ยง

16

สอนขับรถยนต์

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูนิธิศ   ปรางหมู่

17

ประดิษฐ์มาลัยจากผ้า

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูสามารถ   รอดยิ้ม

18

ขนมอบ 1(คลิ๊ก..ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

-

ครูวิไลวรรณ   ตันกองโกย

19

ขนมอบ 2

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูวิไลวรรณ   ตันกองโกย

20

อาหาร-ขนมยอดนิยม

รอบค่ำ

รับจำนวน 20 คน

เรียน

60 ชม.

ครูนีรชา   เศรวตฤทธิกุล

21

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

รอบค่ำ

รับจำนวน 25 คน

เรียน

60 ชม.

ครูพัชราพรรณ   นิติกุล

22

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มเรียน

รอบค่ำ

รับจำนวน 25 คน

เรียน

60 ชม.

ครูพนิต   กอกำเกษ

23

ภาษาพม่าสำหรับผู้ควบคุมงาน

รอบค่ำ

รับจำนวน 25 คน

เรียน

60 ชม.

ครูMyo  Myint

24

กางเกงสตรี

รับจำนวน 25 คน

เรียน

60 ชม.

ครูดลพร  เข็มทอง