สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

สถานศึกษา      :     วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ที่ตั้ง               :     เลขที่  42/20  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  83000

การติดต่อ        :     0-7622-4283  โทรสาร   0-7621-2741

                     :     Website  :  http : //www.polyphuket.ac.th 

                     :     E – mail  Address  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด             :     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Print