สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

สถานศึกษา      :     วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ที่ตั้ง               :     เลขที่  42/20  ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  อ.เมือง   จ.ภูเก็ต  83000

การติดต่อ        :     0-7622-4283  โทรสาร   0-7621-2741

                     :     Website  :  http : //www.polyphuket.ac.th 

                     :     E – mail  Address  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สังกัด             :     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

Print

 

 

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด
 1

 

นายสมพงค์ จตุทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2536  ถึง   ปี พ.ศ. 2542

 2

 

นายจรุง เข้มแข็ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2542  ถึง   ปี พ.ศ. 2545

 3

 

นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2545  ถึง   ปี พ.ศ. 2550

 4

 

นายอนันต์ จันทรภาโส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2550  ถึง   ปี พ.ศ. 2551

 5

 

นายอุทัย ลือสกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2552  ถึง   ปี พ.ศ. 2552

 6

 

นายสุพล สวัสดี 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2552  ถึง   ปี พ.ศ. 2553

 7

 

นายปรีดี เกตุทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2553   ถึง   ปี พ.ศ. 2555

 8

 

นายพิศิษฐ์ พลแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2556  ถึง   ปี พ.ศ. 2557

 9

 

นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2557  ถึง   ปี พ.ศ. 2559

 10

 

นายระวิ ดาบทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2559  ถึง  ปัจจุบัน

 

page11.jpg