ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ลำดับที่ รูปภาพ รายละเอียด
 1

นายสมพงค์ จตุทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2536  ถึง   ปี พ.ศ. 2542

 2

นายจรุง เข้มแข็ง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2542  ถึง   ปี พ.ศ. 2545

  นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2545  ถึง   ปี พ.ศ. 2550

  นายอนันต์ จันทรภาโส

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2550  ถึง   ปี พ.ศ. 2551

  นายอุทัย ลือสกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2552  ถึง   ปี พ.ศ. 2552

  นายสุพล สวัสดี 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2552  ถึง   ปี พ.ศ. 2553

 

นายปรีดี เกตุทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2553   ถึง   ปี พ.ศ. 2555

  นายพิศิษฐ์ พลแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2556  ถึง   ปี พ.ศ. 2557

  นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2557  ถึง   ปี พ.ศ. 2559

 

นายระวิ ดาบทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

ปี พ.ศ 2559  ถึง  ปัจจุบัน