• a7.JPG
  • a10.JPG
  • a22.JPG
  • a23.jpg
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

         14/11/2561   ประกาศรับสมัครรุ่นที่ 6-8/2561      

| In ข่าวประกาศ | 09 August, 2018
สิ่งประดิษฐ์ 61

สิ่งประดิษฐ์ 61

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  27 พฤศจิกายน...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

ร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาคุณภ...

Read more
บริการชุมชน

บริการชุมชน

บริการชุมชนเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์...

Read more
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตศึกษาดูงาน  31 สิงหาคม...

Read more
คณะกรรมการ วช.

คณะกรรมการ วช.

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต...

Read more

ขนมอบ1

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูวิไลวรรณ ตันกองโกย

การตัดผมชายขั้นพื้นฐาน

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูธนิน เข็มทอง

เทคนิคตัดซอย และเคมี

รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รับจำนวน 20 คน

ครูนิภารัตน์ เชื้อไทย

เทคนิคการตัดผมชาย

รอบค่ำ 17.00 - 20.00 น. รับจำนวน 20 คน